Akademickie Koło Przewodników Górskich w Bielsku-Białej

1 cze 2018

Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich - beskidzkich

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

informuje, że egzamin

DLA KANDYDATÓW  NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH - BESKIDZKICH

zostanie przeprowadzony

w dniach  9 października  (teoretyczny)  oraz  12-13 października 2018 r. (praktyczny)

- egzamin teoretyczny (pisemny) – rozpoczyna się o godz. 8.00

- egzamin teoretyczny, ustny rozpocznie się po ogłoszeniu wyników egzaminu pisemnego.

Egzamin odbędzie się w sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23.

Osoby zainteresowane składają w Urzędzie Marszałkowskim najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem egzaminu następujące dokumenty:

  1. 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu  (wzór wniosku w załączeniu)
  2. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na obszar Beskidów (cały).
  3. dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 330 zł

(120 zł. część teoretyczna; 210 zł. część praktyczna) na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

98 1240 6292 1111 0010 5063 8621

 

tytułem: opłata za egzamin – przewodnik górski

W/w dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać (adres na wniosku).

Uwaga:

Przed rozpoczęciem  egzaminu każdy zdający jest obowiązany okazać dokument tożsamości w celu weryfikacji tożsamości.

Opłaty wniesionej przez osobę, która nie przystąpiła do egzaminu, nie zwraca się.

Powyższa opłata  nie obejmuje kosztów dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania oraz wyżywienia egzaminowanego.

 

Za wydanie świadectwa o zdanym egzaminie pobiera się opłatę – 17 zł. :

Opłata winna zostać dokonana w formie:

- gotówkowej: kasa Urzędu Miasta w Katowicach

- lub bezgotówkowej na rachunek nr  52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.

Istnieje możliwość dokonania opłaty skarbowej w kasie

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pokój 121

Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Tytuł wpłaty: świadectwo zdania egzaminu

 

Pozostałe informacje nt. egzaminu udzielane są  pod numerem telefonu : 32/77-40-976.

 

 

Główne punkty Trasy Egazminacyjnej

  1. dzień:

Katowice - Bielsko Biała - Żywiec - Stryszawa - przejście piesze

w rejonie Jałowca - Sucha Beskidzka - przejście piesze /na Litacz/ - Stary

Sącz - Muszyna /nocleg/

2. dzień:

Muszyna - Jaworki - przejście piesze /w rejonie Obidza - Eliaszówka, Kosarzyska/ - Piwniczna - Nowy Sącz – Katowice.

 

ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

NA UPRAWNIENIA

PRZEWODNIKA GÓRSKIEGO – BESKIDZKIEGO

 

1.

Zgodnie  z § 19 ust 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. oraz Regulaminem postępowania egzaminacyjnego dla przewodników ustala się sposób przeprowadzenia i oceniania podczas egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego – beskidzkiego.

2.

Do egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego – beskidzkiego mogą przystąpić osoby, które:

  1. zaliczyły część teoretyczną egzaminu,
  2. najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem egzaminu złożyły w urzędzie marszałkowskim zgłoszenie na egzamin wraz z załącznikami (§ 14 w/w  rozporządzenia).

3.

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin lub poszczególne części egzaminu

w trzyosobowych zespołach egzaminacyjnych, wyznaczanych każdorazowo przez przewodniczącego komisji spośród członków komisji, w celu przeprowadzenia konkretnego egzaminu.

W pracach komisji egzaminacyjnej uczestniczy także sekretarz komisji, który jest pracownikiem urzędu marszałkowskiego. Sekretarz nie jest członkiem Komisji.

 

4.

Przed rozpoczęciem  egzaminu każdy zdający jest obowiązany okazać dokument tożsamości w celu weryfikacji tożsamości.

5.

Część praktyczna egzaminu trwa 2 dni i odbywa się w warunkach górskich, na obszarze uprawnień, o które ubiega się osoba przystępująca do egzaminu. Egzamin praktyczny obejmuje zasadniczo przejście trasy pieszej na obszarze przyszłych uprawnień. Trasa piesza musi być określona we wcześniejszym komunikacie egzaminacyjnym.

6.

Egzamin praktyczny obejmuje wybrane fragmenty z obszaru Beskidów, ograniczony:

 

1)    od północy drogami: Cieszyn – Bielsko Biała (droga S1) – Andrychów – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Głogoczów (droga nr 69 oraz droga nr 52) – Myślenice (droga nr 7) – Gdów (droga nr 967) – Tymowa (droga nr 966) – Nowy Sącz (droga nr 75) – Gorlice (droga nr 28) – Dukla (droga nr 993) – Miejsce Piastowe (droga nr 19) – Sanok – Mrzygłód – Tyrawa Wołoska – Kuźmina (droga nr 28) – Wojtkowa (droga nr 890) – Grąziowa – Trójca – Posada Rybotycka – Rybotycze – Huwniki do granicy Rzeczypospolitej Polskiej (drogi lokalne);

2) od wschodu i zachodu: granicą Rzeczypospolitej Polskiej;

3) od południa: granicą Rzeczypospolitej Polskiej oraz granicą Tatrzańskiego Parku Narodowego.

 

Obszar uprawnień, o którym mowa powyżej nie obejmuje dróg publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz terenów zwartej zabudowy miast i wsi.

7.

Komisja, przed wyznaczonym terminem egzaminu, podaje trasę egzaminacyjną, składającą się z trasy dojazdowej oraz zasadniczej części przeprowadzonej w warunkach górskich.

 

8.

Egzamin praktyczny odbywa się po wyznaczonej trasie, zaczyna się i kończy w Katowicach.

 

9.

Egzamin praktyczny obejmuje typowe elementy pracy przewodnika górskiego:

  1. znajomość topograficzna terenu,
  2. informacja krajoznawcza  o obszarach górskich podawana w autokarze,
  3. informacja przewodnicka o zwiedzanych obiektach na trasie, związanych z terenem górskim
  4. metodykę pracy z grupą wycieczkową.

 

10.

1.  Część praktyczna egzaminu czyli trasa dojazdowa oraz zasadnicze przejście piesze obejmuje od 3 do 5 zadań. Każdy egzaminator ocenia wiedzę topograficzną, umiejętności metodyczne przewodnika, prezentację krajoznawczą, pierwszą pomoc w nagłych wypadkach, panowanie  nad grupą, poprawność językową.

2. Każdy egzaminator ocenia odrębnie odpowiedź na każde zagadnienie, przyznając od 0 do 5 punktów.

3. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 9 punktów łącznie za wszystkie elementy egzaminu od wszystkich egzaminatorów oraz uzyskanie co najmniej 1 punktu za każdy element od każdego z egzaminatorów.

4. Podczas egzaminu praktycznego osoby egzaminowane odpowiadają w drodze losowania nie korzystając z materiałów pomocniczych.

5. Każda próba rezygnacji z wykonania zadania przez osobę egzaminowaną równa się

z niezaliczeniem tego zadania egzaminu i otrzymania za to „0” punktów u wszystkich egzaminatorów.

6. Jeżeli Komisja Egzaminacyjna stwierdzi, że posiada już pełną wiedzę o poziomie merytorycznym i metodycznym wszystkich  zdających, może w dowolnym miejscu drugiego dnia egzaminu zakończyć egzaminowanie.

7. Po zakończonym egzaminie sekretarz komisji egzaminacyjnej sporządza protokół przebiegu egzaminu, a  następnie ogłasza jego wyniki.

 

12.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy o usługach turystycznych, rozporządzeń związanych z w/w ustawą

i Regulaminem postępowania egzaminacyjnego dla przewodników górskich – beskidzkich.

 

13.

Zasady postępowania na egzaminie praktycznym wchodzą w życie z dniem podpisania, tj,

w dniu 7 stycznia 2015 r.

 

 

 

Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej Dla Przewodników Górskich – Beskidzkich

mgr Ryszard Ziernicki

[Powrót do aktualności]

KomentarzeLogowanieZarejestruj sięPrognoza pogodyNewsletter

Podaj swój email, a powiadomimy Cię o nowościach na stronieRSS Feed