Akademickie Koło Przewodników Górskich w Bielsku-Białej

Aktualności

październik 2018
22 paź 2018

Kurs dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich 2018/2019

Akademickie Koło Przewodników Górskich w Bielsku-Białej informuje iż rozpoczyna kurs na przewodników górskich (uprawnienia na polskie Beskidy). Zapraszamy na wykład, który odbędzie się 7 listopada 2018 roku (środa) o godzinie 18:00 w budynku Akademii Techniczno-Humanistycznej ul. Willowa 2, sala B013.

Osoby chcące dopisać się do listy prosimy o kontakt telefoniczny

Szczegółowych informacji udzielają:

Franciszek Wawrzuta (tel. kom.: 502371069, e-mail: szefranek@op.pl)
Tomasz Zalot (tel. kom.: 606581051, e-mail: tzalot@slaskie.pl, gg: 2215343.

[Komentarze: ]
16 paź 2018

Zapisy na wycieczki

Osoby chętne na wyjazdy

20.10 - Zalozie

27.10 - Okrąglica

Prosimy o jak najszybsze zapisy u Franka w celu zamówienia odpowiedniego transportu.

[Komentarze: ]
7 paź 2018

Zdjecia

Bardzo proszę osoby mające stare zdjęcia z wyjazdów kołowych o zeskanowanie i przesłanie mi ich lub jeżeli ktoś nie ma dostępu do skaneru to oryginały które ja zeskanuje i oczywiście oddam.

Tomek 606581051

[Komentarze: ]
1 paź 2018

Spotkanie organizacyjne

W czwartek 4 października br. o godzienie 19:00 odbędzie się kolejne spotkanie organizacyjne w związku z obchodami 25-lecia. Zapraszamy

[Komentarze: ]
wrzesień 2018
20 wrz 2018

Spotkanie organizacyjne

W dniu 20.09.2018 o godzinie 19:00 spotykamy się u Franka w celu omówienia szczegółów organizowania 25-lecia. Wszystkie osoby chcące coś wnieść zapraszamy.

[Komentarze: ]
8 wrz 2018

KURS PRZEWODNICKI 2018/2019

Kurs dla kandydatów na przewodników górskich beskidzkich 2018/2019


Akademickie Koło Przewodników Górskich w Bielsku-Białej zaprasza osoby chętne, chcące rozpocząć kurs na przewodników górskich (uprawnienia na polskie Beskidy) na spotkanie które odbędzie się 17 października (środa) 2018 r. o godzinie 18:00 w budynku ATH Błonia sala B013.

Szczegółowych informacji udzielają:

Franciszek Wawrzuta (tel.: 338276357, tel. kom.: 502371069, e-mail: szefranek@op.pl)
Tomasz Zalot (tel. kom.: 606581051, e-mail: tzalot@slaskie.pl, gg: 2215343.

[Komentarze: ]
czerwiec 2018
1 cze 2018

Egzamin dla Przewodników Górskich - Beskidzkich na rozszerzenie klasy uprawnień

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

informuje, że egzamin

DLA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH - BESKIDZKICH

NA ROZSZERZENIE UPRAWNIEŃ

zostanie przeprowadzony

w dniach  25 września  (teoretyczny) oraz 28-29 września  2018 r. (praktyczny)

- egzamin teoretyczny (pisemny) – rozpoczyna się o godz. 9.00

- egzamin teoretyczny, ustny rozpocznie się po ogłoszeniu wyników egzaminu pisemnego

Egzamin odbędzie się w sali 221 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

w Katowicach przy ul. Reymonta 24. Budynek PEMUG.

Osoby zainteresowane składają w Urzędzie Marszałkowskim najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem egzaminu następujące dokumenty:

 1. 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu  (wzór wniosku w załączeniu)
 2. 2. kopię decyzji o nadaniu uprawnień na obszar zachodni Beskidów Zachodnich.
 3. dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 330 zł

(120 zł. część teoretyczna; 210 zł. część praktyczna) na rachunek:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

98 1240 6292 1111 0010 5063 8621

 

tytułem: opłata za egzamin – przewodnik górski

W/w dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać (adres na wniosku).

Uwaga:

Przed rozpoczęciem  egzaminu każdy zdający jest obowiązany okazać dokument tożsamości w celu weryfikacji tożsamości oraz legitymację przewodnika beskidzkiego.

Opłaty wniesionej przez osobę, która nie przystąpiła do egzaminu, nie zwraca się.

Powyższa opłata  nie obejmuje kosztów dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania oraz wyżywienia egzaminowanego.

 

Za wydanie świadectwa o zdanym egzaminie pobiera się opłatę – 17 zł. :

Opłata winna zostać dokonana w formie:

- gotówkowej: kasa Urzędu Miasta w Katowicach

- lub bezgotówkowej na rachunek nr  52 1020 2313 2672 0211 1111 1111

Istnieje możliwość dokonania opłaty skarbowej w kasie

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pokój 121

Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Tytuł wpłaty: świadectwo zdania egzaminu

 

Pozostałe informacje nt. egzaminu udzielane są  pod numerem telefonu : 32/77-40-976.

 

Główne Punkty trasy egzaminacyjnej

 1. dzień:

Katowice - Myślenice - Skomielna Czarna -przejście piesze /w rejonie

Koskowej Góry/ - Dobczyce - Limanowa - przejście piesze /w rejonie

Limanowej/ - Łącko - Stary Sącz - Muszyna /nocleg/

2. dzień:

Muszyna - Uście Gorlickie - Wysowa -przejście piesze /w rejonie Wysowej/ - Gorlice - Katowice

 

ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

NA ROZSZERZENIE UPRAWNIEŃ PRZEWODNIKA GÓRSKIEGO – BESKIDZKIEGO

1.

Zgodnie  z § 19 ust 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 roku oraz Regulaminem postępowania egzaminacyjnego dla przewodników ustala się sposób przeprowadzenia i oceniania podczas egzaminu praktycznego na rozszerzenie uprawnień przewodnika górskiego – beskidzkiego.

2.

Do egzaminu praktycznego na rozszerzenie uprawnień przewodnika górskiego – beskidzkiego mogą przystąpić osoby, które:

 1. zaliczyły część teoretyczną egzaminu,
 2. najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem egzaminu złożyły w urzędzie marszałkowskim zgłoszenie na egzamin wraz z załącznikami (§ 14 w/w  rozporządzenia).

3.

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin lub poszczególne części egzaminu w trzyosobowych składach egzaminatorów, wyznaczanych każdorazowo przez przewodniczącego komisji spośród członków komisji w celu przeprowadzenia konkretnego egzaminu.

W pracach komisji egzaminacyjnej uczestniczy także sekretarz komisji, który jest pracownikiem urzędu marszałkowskiego. Sekretarz nie jest członkiem komisji.

4.

Przed rozpoczęciem  egzaminu każdy zdający jest obowiązany okazać dokument tożsamości w celu weryfikacji tożsamości.

5.

Część praktyczna egzaminu trwa 2 dni i odbywa się w warunkach górskich, na obszarze uprawnień, o które ubiega się osoba przystępująca do egzaminu. Egzamin praktyczny obejmuje zasadniczo przejście trasy pieszej na obszarze przyszłych uprawnień. Trasa piesza musi być określona we wcześniejszym komunikacie egzaminacyjnym.

6.

Objazd egzaminacyjny obejmuje wybrane fragmenty z obszarów Beskidów, ograniczony:

1)    od północy drogami: Cieszyn – Bielsko Biała (droga S1) – Andrychów – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Głogoczów (droga nr 69 oraz droga nr 52) – Myślenice (droga nr 7) – Gdów (droga nr 967) – Tymowa (droga nr 966) – Nowy Sącz (droga nr 75) – Gorlice (droga nr 28) – Dukla (droga nr 993) – Miejsce Piastowe (droga nr 19) – Sanok –

Mrzygłód – Tyrawa Wołoska – Kuźmina (droga nr 28) – Wojtkowa (droga nr 890) – Grąziowa – Trójca – Posada Rybotycka – Rybotycze – Huwniki do granicy Rzeczypospolitej Polskiej (drogi lokalne);

2) od wschodu i zachodu: granicą Rzeczypospolitej Polskiej;

3) od południa: granicą Rzeczypospolitej Polskiej oraz granicą Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Obszar uprawnień, o którym mowa nie obejmuje dróg publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz terenów zwartej zabudowy miast i wsi.

7.

Komisja, przed wyznaczonym terminem egzaminu, podaje główne punkty trasy egzaminacyjnej, składające się z trasy dojazdowej oraz zasadniczej części przeprowadzonej w warunkach górskich.

8.

 

Egzamin praktyczny odbywa się po trasie wylosowanej, zaczyna się i kończy w Katowicach.

 

9.

Egzamin praktyczny obejmuje typowe elementy pracy przewodnika górskiego:

 1. znajomość topograficzna terenu,
 2. informacja krajoznawcza  o obszarach górskich podawana w autokarze,
 3. informacja przewodnicka o zwiedzanych obiektach na trasie, związanych z terenem górskim
 4. metodykę pracy z grupą wycieczkową.

10.

1.  Część praktyczna egzaminu czyli trasa dojazdowa oraz zasadnicze przejście piesze obejmuje od 3 do 5 zadań. Każdy egzaminator ocenia wiedzę topograficzną, umiejętności metodyczne przewodnika, prezentację krajoznawczą, pierwszą pomoc w nagłych wypadkach, panowanie  nad grupą, poprawność językową.

2. Każdy egzaminator ocenia odrębnie odpowiedź na każde zagadnienie, przyznając od 0 do 5 punktów.

3. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 9 punktów łącznie za wszystkie elementy egzaminu od wszystkich egzaminatorów oraz uzyskanie co najmniej 1 punktu za każdy element od każdego z egzaminatorów.

4. Podczas egzaminu praktycznego osoby egzaminowane odpowiadają w drodze losowania nie korzystając z materiałów pomocniczych.

5. Każda próba rezygnacji z wykonania zadania przez osobę egzaminowaną równa się

z niezaliczeniem tego zadania egzaminu i otrzymania za to „0” punktów u wszystkich egzaminatorów.

6. Jeżeli Komisja Egzaminacyjna stwierdzi, że posiada już pełną wiedzę o poziomie merytorycznym i metodycznym wszystkich  zdających, może w dowolnym miejscu drugiego dnia egzaminu zakończyć egzaminowanie.

7. Po zakończonym egzaminie sekretarz komisji egzaminacyjnej sporządza protokół przebiegu egzaminu, a  następnie ogłasza jego wyniki.

12.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy o usługach turystycznych, rozporządzeń związanych z w/w ustawą i Regulaminem postępowania egzaminacyjnego dla przewodników górskich – beskidzkich.

13.

Zasady postępowania na egzaminie praktycznym wchodzą w życie z dniem podpisania, tj, w dniu 7 stycznia  2015r.

Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej Dla Przewodników Górskich – Beskidzkich

mgr Ryszard Ziernicki

 

[Komentarze: ]
1 cze 2018

Egzamin dla kandydatów na przewodników górskich - beskidzkich

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

informuje, że egzamin

DLA KANDYDATÓW  NA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH - BESKIDZKICH

zostanie przeprowadzony

w dniach  9 października  (teoretyczny)  oraz  12-13 października 2018 r. (praktyczny)

- egzamin teoretyczny (pisemny) – rozpoczyna się o godz. 8.00

- egzamin teoretyczny, ustny rozpocznie się po ogłoszeniu wyników egzaminu pisemnego.

Egzamin odbędzie się w sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23.

Osoby zainteresowane składają w Urzędzie Marszałkowskim najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem egzaminu następujące dokumenty:

 1. 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu  (wzór wniosku w załączeniu)
 2. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na obszar Beskidów (cały).
 3. dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 330 zł

(120 zł. część teoretyczna; 210 zł. część praktyczna) na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

98 1240 6292 1111 0010 5063 8621

 

tytułem: opłata za egzamin – przewodnik górski

W/w dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać (adres na wniosku).

Uwaga:

Przed rozpoczęciem  egzaminu każdy zdający jest obowiązany okazać dokument tożsamości w celu weryfikacji tożsamości.

Opłaty wniesionej przez osobę, która nie przystąpiła do egzaminu, nie zwraca się.

Powyższa opłata  nie obejmuje kosztów dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania oraz wyżywienia egzaminowanego.

 

Za wydanie świadectwa o zdanym egzaminie pobiera się opłatę – 17 zł. :

Opłata winna zostać dokonana w formie:

- gotówkowej: kasa Urzędu Miasta w Katowicach

- lub bezgotówkowej na rachunek nr  52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.

Istnieje możliwość dokonania opłaty skarbowej w kasie

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pokój 121

Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Tytuł wpłaty: świadectwo zdania egzaminu

 

Pozostałe informacje nt. egzaminu udzielane są  pod numerem telefonu : 32/77-40-976.

 

 

Główne punkty Trasy Egazminacyjnej

 1. dzień:

Katowice - Bielsko Biała - Żywiec - Stryszawa - przejście piesze

w rejonie Jałowca - Sucha Beskidzka - przejście piesze /na Litacz/ - Stary

Sącz - Muszyna /nocleg/

2. dzień:

Muszyna - Jaworki - przejście piesze /w rejonie Obidza - Eliaszówka, Kosarzyska/ - Piwniczna - Nowy Sącz – Katowice.

 

ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

NA UPRAWNIENIA

PRZEWODNIKA GÓRSKIEGO – BESKIDZKIEGO

 

1.

Zgodnie  z § 19 ust 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. oraz Regulaminem postępowania egzaminacyjnego dla przewodników ustala się sposób przeprowadzenia i oceniania podczas egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego – beskidzkiego.

2.

Do egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego – beskidzkiego mogą przystąpić osoby, które:

 1. zaliczyły część teoretyczną egzaminu,
 2. najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem egzaminu złożyły w urzędzie marszałkowskim zgłoszenie na egzamin wraz z załącznikami (§ 14 w/w  rozporządzenia).

3.

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin lub poszczególne części egzaminu

w trzyosobowych zespołach egzaminacyjnych, wyznaczanych każdorazowo przez przewodniczącego komisji spośród członków komisji, w celu przeprowadzenia konkretnego egzaminu.

W pracach komisji egzaminacyjnej uczestniczy także sekretarz komisji, który jest pracownikiem urzędu marszałkowskiego. Sekretarz nie jest członkiem Komisji.

 

4.

Przed rozpoczęciem  egzaminu każdy zdający jest obowiązany okazać dokument tożsamości w celu weryfikacji tożsamości.

5.

Część praktyczna egzaminu trwa 2 dni i odbywa się w warunkach górskich, na obszarze uprawnień, o które ubiega się osoba przystępująca do egzaminu. Egzamin praktyczny obejmuje zasadniczo przejście trasy pieszej na obszarze przyszłych uprawnień. Trasa piesza musi być określona we wcześniejszym komunikacie egzaminacyjnym.

6.

Egzamin praktyczny obejmuje wybrane fragmenty z obszaru Beskidów, ograniczony:

 

1)    od północy drogami: Cieszyn – Bielsko Biała (droga S1) – Andrychów – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Głogoczów (droga nr 69 oraz droga nr 52) – Myślenice (droga nr 7) – Gdów (droga nr 967) – Tymowa (droga nr 966) – Nowy Sącz (droga nr 75) – Gorlice (droga nr 28) – Dukla (droga nr 993) – Miejsce Piastowe (droga nr 19) – Sanok – Mrzygłód – Tyrawa Wołoska – Kuźmina (droga nr 28) – Wojtkowa (droga nr 890) – Grąziowa – Trójca – Posada Rybotycka – Rybotycze – Huwniki do granicy Rzeczypospolitej Polskiej (drogi lokalne);

2) od wschodu i zachodu: granicą Rzeczypospolitej Polskiej;

3) od południa: granicą Rzeczypospolitej Polskiej oraz granicą Tatrzańskiego Parku Narodowego.

 

Obszar uprawnień, o którym mowa powyżej nie obejmuje dróg publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz terenów zwartej zabudowy miast i wsi.

7.

Komisja, przed wyznaczonym terminem egzaminu, podaje trasę egzaminacyjną, składającą się z trasy dojazdowej oraz zasadniczej części przeprowadzonej w warunkach górskich.

 

8.

Egzamin praktyczny odbywa się po wyznaczonej trasie, zaczyna się i kończy w Katowicach.

 

9.

Egzamin praktyczny obejmuje typowe elementy pracy przewodnika górskiego:

 1. znajomość topograficzna terenu,
 2. informacja krajoznawcza  o obszarach górskich podawana w autokarze,
 3. informacja przewodnicka o zwiedzanych obiektach na trasie, związanych z terenem górskim
 4. metodykę pracy z grupą wycieczkową.

 

10.

1.  Część praktyczna egzaminu czyli trasa dojazdowa oraz zasadnicze przejście piesze obejmuje od 3 do 5 zadań. Każdy egzaminator ocenia wiedzę topograficzną, umiejętności metodyczne przewodnika, prezentację krajoznawczą, pierwszą pomoc w nagłych wypadkach, panowanie  nad grupą, poprawność językową.

2. Każdy egzaminator ocenia odrębnie odpowiedź na każde zagadnienie, przyznając od 0 do 5 punktów.

3. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 9 punktów łącznie za wszystkie elementy egzaminu od wszystkich egzaminatorów oraz uzyskanie co najmniej 1 punktu za każdy element od każdego z egzaminatorów.

4. Podczas egzaminu praktycznego osoby egzaminowane odpowiadają w drodze losowania nie korzystając z materiałów pomocniczych.

5. Każda próba rezygnacji z wykonania zadania przez osobę egzaminowaną równa się

z niezaliczeniem tego zadania egzaminu i otrzymania za to „0” punktów u wszystkich egzaminatorów.

6. Jeżeli Komisja Egzaminacyjna stwierdzi, że posiada już pełną wiedzę o poziomie merytorycznym i metodycznym wszystkich  zdających, może w dowolnym miejscu drugiego dnia egzaminu zakończyć egzaminowanie.

7. Po zakończonym egzaminie sekretarz komisji egzaminacyjnej sporządza protokół przebiegu egzaminu, a  następnie ogłasza jego wyniki.

 

12.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy o usługach turystycznych, rozporządzeń związanych z w/w ustawą

i Regulaminem postępowania egzaminacyjnego dla przewodników górskich – beskidzkich.

 

13.

Zasady postępowania na egzaminie praktycznym wchodzą w życie z dniem podpisania, tj,

w dniu 7 stycznia 2015 r.

 

 

 

Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej Dla Przewodników Górskich – Beskidzkich

mgr Ryszard Ziernicki

[Komentarze: ]
1 cze 2018

Egzamin dla Przewodników Górskich - Beskidzkich na podwyższenie klasy uprawnień

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

Informuje, że egzamin

DLA PRZEWODNIKÓW GÓRSKICH - BESKIDZKICH

na podwyższenie klasy uprawnień

zostanie przeprowadzony

w dniach  9 października  (teoretyczny)  oraz  12-13 października  2018r. (praktyczny)

- egzamin teoretyczny, ustny rozpocznie się o godzinie 8.00

Egzamin odbędzie się w sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 23.

Osoby zainteresowane składają w Urzędzie Marszałkowskim najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem egzaminu następujące dokumenty:

 

 1. 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu  (wzór wniosku w załączeniu)
 2. 2. kserokopia decyzji o nadaniu (potwierdzeniu) posiadanych uprawnień
 3. zaświadczenie o samokształceniu odbywanym pod kierunkiem osoby wskazanej przez organizatora szkolenia, uprawnionego do szkolenia przewodników beskidzkich, osoby posiadającej uprawnienia przewodnika beskidzkiego oraz co najmniej tę kasę uprawnień.
 4. zaświadczenie

→dla osób ubiegających się o uzyskanie  uprawnień przewodnika beskidzkiego klasy II  o co najmniej dwuletnim stażu przewodnika górskiego klasy III

→ dla osób ubiegających się o uzyskanie  uprawnień przewodnika beskidzkiego klasy I  o co najmniej trzyletnim stażu przewodnika górskiego klasy II.

 1. dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 330 zł

(120 zł. część teoretyczna; 210 zł. część praktyczna) na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

98 1240 6292 1111 0010 5063 8621

tytułem: opłata za egzamin – przewodnik – podwyższenie klasy

Uwaga:

Przed rozpoczęciem  egzaminu każdy zdający jest obowiązany okazać dokument tożsamości w celu weryfikacji tożsamości.

Opłaty wniesionej przez osobę, która nie przystąpiła do egzaminu, nie zwraca się.

Powyższa opłata  nie obejmuje kosztów dojazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania oraz wyżywienia egzaminowanego.

 

Za wydanie świadectwa o zdanym egzaminie pobiera się opłatę – 17 zł. :

Opłata winna zostać dokonana w formie:

- gotówkowej: kasa Urzędu Miasta w Katowicach

- lub bezgotówkowej na rachunek nr  52 1020 2313 2672 0211 1111 1111.

Istnieje możliwość dokonania opłaty skarbowej w kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, pokój 121

Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00.

Tytuł wpłaty: świadectwo zdania egzaminu

Pozostałe informacje nt. egzaminu udzielane są  pod numerem telefonu : 32/77-40-976.

 

Główne punkty TRASy EGZAMINACYJNej

1.            dzień:

Katowice - Bielsko Biała - Żywiec - Stryszawa - przejście piesze w rejonie Jałowca - Sucha Beskidzka - przejście piesze /na Litacz/ - Stary Sącz - Muszyna /nocleg/

 

2.            dzień:

Muszyna - Jaworki - przejście piesze /w rejonie Obidza - Eliaszówka, Kosarzyska/ - Piwniczna - Nowy Sącz – Katowice.

 

ZASADY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO

NA UPRAWNIENIA

PRZEWODNIKA GÓRSKIEGO – BESKIDZKIEGO

 

1.

Zgodnie  z § 19 ust 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. oraz Regulaminem postępowania egzaminacyjnego dla przewodników ustala się sposób przeprowadzenia i oceniania podczas egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego – beskidzkiego.

2.

Do egzaminu praktycznego na uprawnienia przewodnika górskiego – beskidzkiego mogą przystąpić osoby, które:

 1. zaliczyły część teoretyczną egzaminu,
 2. najpóźniej w terminie 14 dni przed terminem egzaminu złożyły w urzędzie marszałkowskim zgłoszenie na egzamin wraz z załącznikami (§ 14 w/w  rozporządzenia).

3.

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin lub poszczególne części egzaminu

w trzyosobowych zespołach egzaminacyjnych, wyznaczanych każdorazowo przez przewodniczącego komisji spośród członków komisji, w celu przeprowadzenia konkretnego egzaminu.

W pracach komisji egzaminacyjnej uczestniczy także sekretarz komisji, który jest pracownikiem urzędu marszałkowskiego. Sekretarz nie jest członkiem Komisji.

 

4.

Przed rozpoczęciem  egzaminu każdy zdający jest obowiązany okazać dokument tożsamości w celu weryfikacji tożsamości.

5.

Część praktyczna egzaminu trwa 2 dni i odbywa się w warunkach górskich, na obszarze uprawnień, o które ubiega się osoba przystępująca do egzaminu. Egzamin praktyczny obejmuje zasadniczo przejście trasy pieszej na obszarze przyszłych uprawnień. Trasa piesza musi być określona we wcześniejszym komunikacie egzaminacyjnym.

6.

Egzamin praktyczny obejmuje wybrane fragmenty z obszaru Beskidów, ograniczony:

 

1)    od północy drogami: Cieszyn – Bielsko Biała (droga S1) – Andrychów – Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska – Głogoczów (droga nr 69 oraz droga nr 52) – Myślenice (droga nr 7) – Gdów (droga nr 967) – Tymowa (droga nr 966) – Nowy Sącz (droga nr 75) – Gorlice (droga nr 28) – Dukla (droga nr 993) – Miejsce Piastowe (droga nr 19) – Sanok – Mrzygłód – Tyrawa Wołoska – Kuźmina (droga nr 28) – Wojtkowa (droga nr 890) – Grąziowa – Trójca – Posada Rybotycka – Rybotycze – Huwniki do granicy Rzeczypospolitej Polskiej (drogi lokalne);

2) od wschodu i zachodu: granicą Rzeczypospolitej Polskiej;

3) od południa: granicą Rzeczypospolitej Polskiej oraz granicą Tatrzańskiego Parku Narodowego.

 

Obszar uprawnień, o którym mowa powyżej nie obejmuje dróg publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz terenów zwartej zabudowy miast i wsi.

7.

Komisja, przed wyznaczonym terminem egzaminu, podaje trasę egzaminacyjną, składającą się z trasy dojazdowej oraz zasadniczej części przeprowadzonej w warunkach górskich.

 

8.

Egzamin praktyczny odbywa się po wyznaczonej trasie, zaczyna się i kończy w Katowicach.

 

9.

Egzamin praktyczny obejmuje typowe elementy pracy przewodnika górskiego:

 1. znajomość topograficzna terenu,
 2. informacja krajoznawcza  o obszarach górskich podawana w autokarze,
 3. informacja przewodnicka o zwiedzanych obiektach na trasie, związanych z terenem górskim
 4. metodykę pracy z grupą wycieczkową.

 

10.

1.  Część praktyczna egzaminu czyli trasa dojazdowa oraz zasadnicze przejście piesze obejmuje od 3 do 5 zadań. Każdy egzaminator ocenia wiedzę topograficzną, umiejętności metodyczne przewodnika, prezentację krajoznawczą, pierwszą pomoc w nagłych wypadkach, panowanie  nad grupą, poprawność językową.

2. Każdy egzaminator ocenia odrębnie odpowiedź na każde zagadnienie, przyznając od 0 do 5 punktów.

3. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 9 punktów łącznie za wszystkie elementy egzaminu od wszystkich egzaminatorów oraz uzyskanie co najmniej 1 punktu za każdy element od każdego z egzaminatorów.

4. Podczas egzaminu praktycznego osoby egzaminowane odpowiadają w drodze losowania nie korzystając z materiałów pomocniczych.

5. Każda próba rezygnacji z wykonania zadania przez osobę egzaminowaną równa się

z niezaliczeniem tego zadania egzaminu i otrzymania za to „0” punktów u wszystkich egzaminatorów.

6. Jeżeli Komisja Egzaminacyjna stwierdzi, że posiada już pełną wiedzę o poziomie merytorycznym i metodycznym wszystkich  zdających, może w dowolnym miejscu drugiego dnia egzaminu zakończyć egzaminowanie.

7. Po zakończonym egzaminie sekretarz komisji egzaminacyjnej sporządza protokół przebiegu egzaminu, a  następnie ogłasza jego wyniki.

 

12.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy wynikające z Ustawy o usługach turystycznych, rozporządzeń związanych z w/w ustawą

i Regulaminem postępowania egzaminacyjnego dla przewodników górskich – beskidzkich.

 

13.

Zasady postępowania na egzaminie praktycznym wchodzą w życie z dniem podpisania, tj,

w dniu 7 stycznia 2015 r.

 

 

 

Przewodniczący

Komisji Egzaminacyjnej Dla Przewodników Górskich – Beskidzkich

mgr Ryszard Ziernicki

[Komentarze: ]
maj 2018
22 maj 2018

Ostatnie Pożegnanie

Zmarła mama naszego kolegi Macieja Walickiego, Pani Maria Walicka.

Pogrzeb odbędzie się 26 V 2018r o godz.11.00 w kościele na Złotych Łanach  pw. Św. Józefa

Wyrazy współczucia składa Akademickie Koło Przewodników Górskich

[Komentarze: ]
marzec 2018
21 mar 2018

Wykład 21.03.2018

Zapraszamy w środę (21.03) na ćwiczenia z topografii. Będą to zajęcia powtórkowe.

Rozpoczęcie o godzinie 18:00, sala B027.

[Komentarze: ]
13 mar 2018

Spotkanie

Przypominam że spotkanie dotyczące organizacji 25 lecia Akademickiego Koła Przewodników Górskich jest u Franka w czwartek ok godziny 18:00.

[Komentarze: ]
7 mar 2018

Wykład 7.03.2018 - Wykład z ochrony przyrody

Zapraszamy w środę (7.03) na kolejny wykład z ochrony przyrody.


Rozpoczęcie o godzinie 18:00, sala B027.

[Komentarze: ]
luty 2018
27 lut 2018

Wykład 28.02.2018 - ochrona przyrody

Zapraszamy w środę (28.02) na kolejny wykład z ochrony przyrody.


Rozpoczęcie o godzinie 18:00, sala B027.

[Komentarze: ]
22 lut 2018

Międzynarodowy Dzień Przewodnika Turystycznego

Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA PRZEWODNIKA TURYSTYCZNEGO

PRZYJMIJ ŻYCZENIA UDANYCH IMPREZ TURYSTYCZNYCH W GRONIE PRZEWODNICKIM POLSKI I ŚRODOWISKA  ŚLĄSKIEGO W  IMIENIU ŚLĄSKIEGO  SAMORZĄDU

RYSZARD ZIERNICKI

[Komentarze: ]


LogowanieZarejestruj sięPrognoza pogodyNewsletter

Podaj swój email, a powiadomimy Cię o nowościach na stronieRSS Feed